Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: [ RRRR-MM-DD ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ RRRR-MM-DD ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ IMIĘ I NAZWISKO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ], sekretariat@spskgruca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ NUMER TELEFONU ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, zlokalizowany jest w jednym kompleksie budynków. Poradnia Specjalistyczna usytuowana jest w budynku dostępnym z zewnątrz poprzez wejście bez barier architektonicznych oraz windą z wnętrza Szpitala. Wejście do Szpitala od strony Ostrego dyżuru, Planowych przyjęć, głównego wejścia do Szpitala oraz budynku Centrum Rehabilitacji nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich budynkach zamontowane są windy wewnętrzne. Wszystkie oddziały oraz inne pomieszczenia dla pacjentów dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie posiadają barier architektonicznych. Na poszczególne kondygnacje dostać się można windami wewnątrz szpitala. Przy wejściach zewnętrznych nie występują schody. Na terenie Szpitala znajdują się oznaczone parkingi, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach Szpitala znajdują się dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynków Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynki szpitala nie posiadają zainstalowanych:

  • pętli indukcyjnych,
  • oznaczeń w alfabecie brajla,
  • oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry