Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://www.spskgrucy.pl/pl1/szpital/pozostale/apteka/3666,Apteka-szpitalna.html
25.07.2024, 08:38

Apteka szpitalna

Kierownik: Barbara Radoń
Tel.: (22) 779-75-82
E-mail: apteka@spskgruca.pl

Apteka szpitalna jest placówką lecznictwa zamkniętego (nie realizuje indywidualnych recept pacjenta).

Do głównych zadań Apteki Szpitalnej należy:

  • Zapewnianie ciągłości dostaw produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Kontrola ilości, jakości i autentyczności otrzymywanych od dostawców produktów (dyrektywa fałszywkowa).
  • Zaopatrywanie oddziałów, pracowni i poradni w produkty lecznicze, materiały opatrunkowe, jałowy sprzęt jednorazowego użytku oraz środki dezynfekcyjne.
  • Udział w pracach Zespołu do Spraw Farmakoterapii. Tworzenie Receptariusza Szpitalnego oraz wnioskowanie w sprawie jego zmian.
  • Składanie wniosków wraz Opisem Przedmiotu Zamówienia dla całego asortymentu Apteki Szpitalnej na potrzeby postępowań przetargowych. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych.
  • Wykonywanie leków recepturowych.
  • Kontrola apteczek oddziałowych.
  • Udzielanie pełnej informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
  • Szkolenie studentów wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych w ramach obowiązkowych praktyk objętych programem nauczania.

Opcje strony