Przyjęcie i pobyt w Szpitalu

Uraz 2

Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru

Kierownik: lek. Tomasz Waliński

Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: Iwona Czarnecka


Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru czynna jest przez całą dobę.

Telefon: (22) 788-56-74

Lokalizacja: budynek Bloku Operacyjnego (po prawej stronie od wjazdu na teren Szpitala) na parterze (wejście i podjazd dla karetek naprzeciwko Przychodni Specjalistycznej).


Izba przyjmuje pacjentów w trybie nagłym, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz niebezpieczeństwa istotnego pogorszenia stanu zdrowia, np. po wypadku lub poważnym urazie narządu ruchu.

Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie ani wpis na liście pacjentów oczekujących, natomiast niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i numer PESEL (np. dowodu osobistego, prawa jazdy), a dla obcokrajowców – rodzaj i numer karty pobytu, data ważności oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) nie potwierdzi prawa do ubezpieczenia, pacjent otrzymuje do wypełnienia druk Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru dysponuje własną salą operacyjną, na której wykonywane są najpilniejsze operacje.

Pacjenci przyjęci podczas ostrego dyżuru kierowani są na jeden z trzech oddziałów urazowych Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii lub w przypadku dzieci – Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.


Jeżeli w trakcie konsultacji lekarz Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP wyznaczył termin wizyty w Poradni, Pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu wizyty wraz z dowodem tożsamości oraz kartą informacyjną do Rejestracji w godz. 8.00 - 11.00.

Zapisując się na pierwszą wizytę kontrolną po ostrym dyżurze (o ile termin nie został wyznaczony przez lekarza ostrego dyżuru) należy podać kod skierowania oraz zalecenia odnośnie terminu z karty informacyjnej.

Opcje strony

do góry